2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başlamıştır. Öğrenci Alım Koşulları ve Kontenjanlarına Ait Bilgiler Ekteki Dosyada Yer Almaktadır.

T.C.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA

2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ ALIM KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

 

Öğrencilerin Seçimi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına 2014-2015 öğretim yılında alınacak öğrencilerin seçimi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.09.2014 tarihli ilanında belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

 

Kontenjanların Dağılımı

Öğrenci kontenjan sayısı Yüksek Öğretim Kurulu’nun Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne verdiği 450 öğrenci ile sınırlıdır. Bu kontenjanın % 40’ı, Bartın Üniversitesi son sınıf öğrencilerine, kalan % 60’ı ise lisans mezunlarına ayrılmıştır. Boş kalan kontenjanlar ihtiyaç duyulan alanda kullanılır.

 

Öğrenci Seçiminde Uygulanacak Kriterler

Bartın Üniversitesi 4.Sınıf öğrencileri için;

1.      Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),

2.      Not ortalaması eşitliği halinde üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

Mezun Öğrenciler için;

1.      Öğrencilerin genel akademik not ortalaması (transkript ortalaması),

2.      Not ortalaması eşitliği halinde mezuniyet tarihi daha eski olana öncelik verilecektir.

3.      Hem akademik not ortalaması hem de mezuniyet tarihi aynı olması durumunda üniversiteye giriş puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

 

Programlara müracaat edenlerin sıralamasında 4’lük not sistemi esas alınacaktır. 100’lük not sistemiyle mezun olan öğrenciler kendi üniversitelerinden not dönüşüm tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 

Programlara Başvuru

1.      2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören Bartın Üniversitesi 4.Sınıf öğrencileri başvurabilir.

2.      Lisans öğrenimini tamamlamış mezunlar başvurabilir.

 

Ön Kayıtlar

Ön kayıt başvuruları 07.01.2015 günü saat 09.00’ da başlayacak ve 13.01.2015 günü Saat 17.00’de sona erecektir.

 

ÖN KAYIT BAŞVURULARI ONLİNE YAPILACAKTIR.

 

Online başvurusunda eksik veya yanlış bilgi olması halinde, öğrenci kesin kayıt hakkı kazansa bile kaydı geçersiz sayılacaktır.

 

Kabul edilenlerin ilanı  

Programa kabul edilenler asıl ve yedek öğrencilerin listesi 15.01.2015 günü saat 11.00’de Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi internet sayfasından ilan edilecektir.

Telefonla bilgi verilmeyecektir.

Bir bölüme yeterli başvuru olmaması halinde kalan kontenjan(lar) diğer bölümlere aktarılacaktır.

 

KESİN KAYITLAR

Programa kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları 15.01.2015 günü saat 10.00’da başlayacak ve 19.01.2015 günü saat 17.00’de tamamlanacaktır.

Kayıtlar ŞAHSEN yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır.

Kayıt Yeri: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı / BARTIN

 

Derslerin Başlaması

1.      Dersler 1.dönem 7 hafta, 2.dönem 7 hafta olacak şekilde planlanmıştır.

2.      Birinci dönem dersleri 20.01.2015 tarihinde başlayacaktır.

3.      İkinci dönem dersleri Mayıs 2015 ayı içerisinde tamamlanacaktır.

4.      Dersler Cumartesi-Pazar günleri yapılacaktır.

5.      Kayıt ücretini yatıran öğrenciler kayıtlarını sildirdikleri takdirde kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

6.      Ders Programı kayıtlardan sonra ilan edilecektir.

 

Kesin Kayıt sırasında istenilen belgeler

 

Bartın Üniversitesi 4.Sınıf öğrencileri için;

1.      Bartın Üniversitesi 4.Sınıf öğrencileri için 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınmış güncel öğrenci belgesi,

2.      Bartın Üniversitesi 4.Sınıf öğrencileri için 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alınmış güncel not dökümü belgesi,

3.      2 Adet vesikalık fotoğraf,

4.      Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

5.      1.027,00 ’lik banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam  2.054,00 olup, iki eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit, kesin kayıt esnasında yatırılacak olup, dekontu kayıt esnasında teslim edilecektir. İkinci taksit, daha sonra ilan edilecek tarihlerde yatırılacaktır),

6.      Üniversite giriş puanını gösteren belge (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir),

7.      Dilekçe (internetten alınacaktır).

 

Mezun Öğrenciler için;

1.      Mezun öğrenciler için lisans diplomasının onaylı (Aslı Gibidir) fotokopisi. (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

2.      4’lük sistemde onaylı not dökümü (Transkript) belgesi (Aslı veya aslı gibidir),

3.      2 Adet vesikalık fotoğraf,

4.      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.      1.027,00 ’lik banka dekontu (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam  2.054,00 olup, iki eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit, kesin kayıt esnasında yatırılacak olup, dekontu kayıt esnasında teslim edilecektir. İkinci taksit, daha sonra ilan edilecek tarihlerde yatırılacaktır),

6.      Üniversite giriş puanını gösteren belge (ÖSYM sonuç bildirim adresinden alınabilir),

7.      Dilekçe (internetten alınacaktır).

 

Ders Muafiyeti

Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak için (her dönem okutulacak dersler için) o dönemin ilk haftası içinde istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olabilmek için başvuru tarihleri Bartın Eğitim Fakültesi web sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf olunan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

Ders Muafiyeti için İstenen belgeler

a) Başvuru dilekçesi (internetten alıp doldurulacaktır),

b) Not durum belgesi (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü),

c) Ders içerikleri (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü),

d) Öğretmenlik uygulaması için 1 yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığına ilişkin belge.

 

 


 

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri

 

Teorik Dersler

Teori

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

Uygulamalı Dersler

 

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

Genel Toplam

20

14

25

 

EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri

 

 

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

2-0-2

Rehberlik

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2

 


 

 

AÇILACAK BÖLÜMLER VE KONTENJANLAR

 

Açılacak bölümler ve kontenjanlar Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından uygulanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları çerçevesinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge doğrultusunda belirlenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program, Bölüm, Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ön kayıt başvurusu yapmak için, TIKLAYINIZ   (http://formasyon.bartin.edu.tr/onkayit.aspx)07.01.2015 14:42:00


DİĞER HABERLER

Oca 11
PFE Bahar Dönemi Akademik Takvimi

PFE Bahar Dönemi Akademik Takvimi

Ara 23
Pedagojik Formasyon Eğitimi Bütünleme Sınavı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Bütünleme Sınavı

Ara 22
Formasyon Eğitimi- Fotoğraf Yükleme

Formasyon Eğitimi- Fotoğraf Yükleme

Ara 5
PFE Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

PFE Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti

Kas 27
3 Aralık 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

3 Aralık 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

Kas 21
26 Kasım 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

26 Kasım 2016 Cumartesi PFE Derslikleri Duyurusu

Kas 7
Pedagojik Formasyon Eğitimi Kasım Ayı Programı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Kasım Ayı Programı

Kas 7
Formasyon Öğrencilerinin Dikkatine

Formasyon Öğrencilerinin Dikkatine

Eki 24
Eki 27
Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı ve Muaf

Ders Programı ve Muafiyet Çizelgesi

Eyl 23
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitim

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Telafisi Hakkında

Eyl 23
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitim

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Ders Programı ve Grup Listeleri

Eyl 20
2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yedek Kayıtları Hakkında

2016-2017 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yedek Kayıtları Hakkında...

Eyl 13
2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARI

Eyl 13
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER VE DİLEKÇE

Kesin kayıt için istenen belgeler ve doldurulacak dilekçe ektedir.

Ağu 29
2016-2017 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU 2016-2017 BAŞVURU VE KAY

Ara 16
Pedagojik Formasyon Sertifikaları

2014-2015 Ek Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifikaları

Kas 19
Formasyon Tek Ders Sınavı

Formasyon Tek Ders Sınavı

Kas 18
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

Tek Ders Sınav Başvuruları

Ağu 26
2014-2015 Ek Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Akademik Takvim

Okulların 28.09.2015 tarihinde açılması nedeniyle Pedagojik Formasyon akademik takvimi güncellenmiştir.

Tem 10
2014-2015 Ek Bahar Pedagojik Formasyon Final Programı

2014-2015 Ek Bahar Pedagojik Formasyon Final Programı

May 25
Nis 15
Muafiyet Sonuçları

Pedagojik Formasyon II. Dönem Muafiyet Sonuçları

Nis 2
Formasyon Sertifika Bilgileri

Formasyon Sertifika Bilgileri

Nis 2
Öğretmenlik Uygulaması Listeleri

Öğretmenlik Uygulaması Listelerine http://egitim.bartin.edu.tr/Default.aspx Adresinden Ulaşılabilmektedir.

Mar 27
Formasyon Devamsızlık Listeleri

Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere ait listeye http://egitim.bartin.edu.tr/Default.aspx web adresinden ulaşabilmektedir.

Mar 16
Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Sonuçları

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Muafiyet Sonuçları

Mar 9
Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrenci Bilgi Sistemi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrenci Bilgi Sistemi

Mar 2
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Günü

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Günü

Şub 23
Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Başvuru Tar

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Başvuru Tarihi

Şub 20
2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

Şub 20
2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Ders Programı

Şub 15
Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmenlik Uygulaması Muafiyeti İçin Dilekçe Örneği Eğitim Fakültesinin Duyurular Kısmında Yayınlanmıştır.

Şub 7
GRUP LİSTELERİ

2014-2015 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI GRUP LİSTELERİ

Şub 6
Seçmeli Ders Grup Listeleri

Seçmeli Ders Grup Listeleri

Şub 6
Akademik Takvim

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Akademik Takvimi

Oca 31
Formasyon Derslikleri

Formasyon Derslikleri

Oca 28
Pedagojik Formasyon Önemli Duyuru

Pedagojik Formasyon Önemli Duyuru

Oca 28
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon

3. Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Oca 24
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Pr

2. Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

Oca 7
2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuruları Başlamıştır. Öğrenci Alım Koşulları ve Kontenjanlarına Ait Bilgiler Ekteki Dosyada Yer Almaktadır.

Kas 5
Final Programı Güncel Hali

Final Programı Güncel Hali

Kas 5
Fotograf Ekleme

Fotograf Ekleme

Kas 5
Devamsızlıktan Kalanlar

Devamsızlıktan Kalanların Listesi

Eki 31
Sertifika Bilgileri

Sertifika Bilgileri

Eyl 23
DERS GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

DERS GÜNLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Eyl 18
FORMASYON DERSLİKLERİ

DERSLİK DEĞİŞİKLİĞİ

Eyl 18
FORMASYON DERS TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

FORMASYON DERS TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Eyl 11
DERS TELAFİSİ

DERS TELAFİSİ